Gosia Wojas / Rahel Levine

contact


Gosia Wojas / Rahel LevineGosia Wojas was born in 1977 in Poland and is currently living and working in Los Angeles. An artist, cultural worker and organizer, and sometimes writer, Wojas roots her practice in the topics of gendered affective and reproductive labor and the potential for resistance. Her work often takes the form of installations, sculpture, still and moving image, essays, and performances. Wojas is also the founder of the discussion series, The Absent Museum, and the publication series, Material-i-ty. She has also organized talks, film screenings, exhibitions and performances at venues, such as MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles, CA (2019), Łaznia Center for Contemporary Art, Gdansk, Poland (2018), California Institute of the Arts, Valencia, CA (2019/2018), Women’s Center for Creative Work, Los Angeles, CA (2016), Souterrain gallery, at the Hoffmann Collection in Berlin, Germany (2012), Torrance Art Museum, Torrance, CA (2008), as well as Susanne Vielmetter Los Angeles Projects, Los Angeles, CA where she served as a director from 2006-2009. Wojas received her BFA in Art from California Institute of the Arts and is an MFA candidate in Art at University of California, Irvine.

Gosia Wojas urodziła się w 1977 roku w Polsce, obecnie mieszka i pracuje w Los Angeles. Artystka, działaczka i organizatorka kultury, a czasem pisarka, Wojas zakorzenia swoją praktykę w tematyce związanej z pracą genderowo afektywną i reprodukcyjną oraz z potencjałem oporu. Jej prace często przybierają formę instalacji, rzeźby, nieruchomego i ruchomego obrazu, esejów i performansów. Wojas jest także twórcą serii dyskusyjnej The Absent Museum oraz serii wydawniczej Material-i-ty. Organizowała także dyskusje, pokazy filmowe, wystawy i performansy w takich miejscach jak MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles, CA (2019), Łaznia Center for Contemporary Art, Gdańsk (2018), California Institute of the Arts , Valencia, CA (2019/2018), Women’s Center for Creative Work, Los Angeles, CA (2016), Souterrain gallery, w Hoffmann Collection w Berlinie, Niemcy (2012), Torrance Art Museum, Torrance, CA (2008), a także Susanne Vielmetter Los Angeles Projects, Los Angeles, CA, gdzie pełniła funkcję dyrektora w latach 2006-2009. Wojas uzyskała tytuł BFA w dziedzinie sztuki na California Institute of the Arts i jest kandydatem na tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

Rahel Levine is a visual artist who works predominantly with sculpture and writing. Working with casting and replication processes; these methods of production inform both the aesthetic and conceptual bases of their work. Levine is interested in transforming the image and materiality of objects as a way of interrogating perception and experiential states and translating the ineffable into a material vocabulary. Throughout both their sculptural and writing work Levine utilizes ideas of translation to explore the impossibilities and frustration of communication. Levine’s work takes the form of texts, sculptures and installations; recently their work has focused on ideas of interiority and exteriority in relation to both the physical and the psychological. Rachel Levine is a current MFA student at The University of California Irvine. They received their BA from The Glasgow School of Art. Levine has had solo exhibitions at Rond Point Projects, Marseille, The Hayward Gallery, London and Intermedia Gallery, CCA, Glasgow, as well as group exhibitions throughout the UK and Europe. Levine has been artist in residence at Triangle, France, The Banff Centre, Canada, The Scottish Sculpture Workshops and Home Workspace, Ashkal Alwan, Beirut, Lebanon.

Rahel Levin jest artystką wizualną pracującą głównie w obszarze rzeźby. Pisze również teksty. Pracuje głównie z odlewami i zajmuje się procesami replikacji. Te metody pracy stanowią podstawę zarówno estetyczną jak i konceptualną jej prac. Levine skupia się na transformacji obrazu i materialności obiektu, aby kwestionować percepcję i stany doświadczania, tłumacząc z tego co nieopisane na język materialności. Zarówno w swojej pracy rzeźbiarskiej jak i tekstach Levine korzysta z idei translacji, jako narzędzia do eksploracji komunikacyjnej niemożności i frustracji. Jej prace, zazwyczaj w formie tekstu, rzeźby czy instalacji, ostatnio skupiają się na idei przeciwieństwa pomiędzy tym, co wewnątrz a tym co na zewnątrz w aspekcie zarówno fizycznym, jak i psychologicznym. Levine jest obecnie studentką na Uniwersytecie Kalifornijskim Irvine. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Glasgow. Artystka miała wystawę indywidualną w Rond Point Projects Marseille, The Hayward Gallery w Londynie i Intermedia Gallery w Glasgow. Brała udział w wielu wystawach w Wielkiej Brytanii i Europie. Brała udział w wielu rezydencjach artystycznych, między innymi: Triangle we Francji, The Bariff Centre w Kanadzie, The Scottish Sculpture Workshops and Home Workspace Ashkal Alwan w Libanie.

 

fot. Rahel Levine

 

 
Gosia Wojas “I sometimes think my friends are the robots”, Chatbot, 2021
 

https://gosiawojas.com/chat-bot

Chatbot design is based on algorithm from 1966 called Eliza. Eliza is a computer program based on the Roger’s psychotherapy model. It uses empathy, compassion and unconditional positive respect.

Chat bot jest projektowany według algorytmu z 1966 roku, nazywanym Eliza. Eliza jest programem komputerowym modelowanym na psychoterapii Rogerskiej – używa empatii, zgodności i bezwarunkowego pozytywnego szacunku.