Kultura w sieci / Culture on Web

 


Tandemia jest nazwą platformy internetowej sztuki online. Jej celem jest wymiana kulturowa, promocja sztuki i kultury polskiej poprzez komunikację wirtualną w czasie zagrożenia pandemicznego. Poprzez platformę możliwa jest komunikacja z artystami z całego świata i tworzenie nowych prac w dialogu z nimi. Ponadto da ona możliwość wymieniania się komentarzami i spostrzeżeniami a każdy artysta biorący udział w projekcie da impuls kolejnym do kontynuacji procesu tworzenia swoich prac w ramach koncepcji tego projektu, jak i również odbiorcom śledzącym platformę. Celem jest zapis stanu obecnego, który jest nie tylko bezprecedensowy ale i bardzo dynamiczny wraz z wszelkimi zjawiskami związanymi z pandemią w szerokim znaczeniu, w sytuacji między innymi: wprowadzenia kwarantanny, zamknięcia granic i globalnego zagrożenia. Jest to miejsce refleksji na temat przyszłości społeczeństwa mierzącego się z jednym z większych zagrożeń tego wieku i cywilizacji post-pandemicznej.

 


Tandemia is the name of an online art platform. It aims at culturalexchange as well as the promotion of the Polish art and culture through virtual communication in the time of pandemic threat. The platform enables communication with artists from all around the world and provides the possibility of giving birth to new works in the process of dialogue with the artists. Moreover, the platform will create an opportunity to share comments and remarks, and each artist participating in the project will spur other artists on to continue the process of creating their own works – which would be based on this project’s concept – as well as the viewers using the platform. The main idea is to record the present situation which is not only unprecedented, but also very dynamic, including various pandemic-related phenomena in a broad context, for instance the announcement of quarantine, closing the borders and the global threat. This is a place meant for contemplation not only as regards the future of the society that is now dealing with one of the greatest threats of this century, but also the post-pandemic civilization.Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Kultura w sieci”

contact